Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő adatai:

Szervezet neve: Alternatív Mozgásterápia Egyesület (továbbiakban: Szervező/ Adatkezelő)
Székhely, postacím: 1074 Budapest, Csengery utca 7., Magyarország | Bírósági nyilvántartási szám: 09-02-0004639 | Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-001624/2017 | E-mail cím: info@okjstart.hu | weboldal: www.okjstart.hu | Képviselő: Németh Gergely ügyvezető, elérhetősége: ger@mandalajoga.hu.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Szervező az adatkezelő, azaz a Szervező felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés rövid bemutatása:

Ön jelentkezik az OKJ Fitness instruktor / OKJ Csoportos fitness instruktor/ OKJ Személyi edző elnevezésű képzések közül valamelyik, a Szervező által meghirdetett képzésre (továbbiakban: Képzés).

A Képzésre jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a Szervező személyes adatokat vesz fel Öntől a felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a Képzés megszervezése, lebonyolítása érdekében.

A felnőttképzési szerződés megkötése során a Szervező a személyes adatokat a Képzés lebonyolítása érdekében veszi fel, illetve kezeli.

A felnőttképzési szerződés megkötése esetén a Képzés során a Szervező a következő pontban felsorolt, képzési jogviszonyával kapcsolatos adatokat is kezeli.

Ha Ön ehhez kifejezetten külön is hozzájárul, bizonyos adatai a komplex szakmai vizsga lebonyolítása céljából a Debreceni Vizsgaközpont Kft. mint vizsgaszervező részére továbbításra kerülnek. Az adattovábbítással érintett adatok körét az alábbiakban részletezzük.

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció és a felnőttképzési szerződés megkötése során felvett, valamint a képzési jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

 

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

A személyes adatok rögzítése elektronikusan és papír alapon történik.

A továbbiakban a Képzésre jelentkezőt, Képzésen résztvevőt egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

A felnőttképzési szerződésre a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. számú törvény (továbbiakban: „Fktv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései megfelelően irányadók.

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 • A Képzésre jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel a Szervező:

 

 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • levelezési cím (a Képzéssel kapcsolatos dokumentumok megküldése céljából);
 • telefonszám (a Képzéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a Képzéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási név (számla kiállítása céljából),
 • számlázási cím (számla kiállítása céljából),
 • átutalással fizetés esetén az átutaló neve (abból a célból, hogy az átutalás az Érintett jelentkezőhöz köthető legyen).

A fenti adatok az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

Ha Ön a regisztráció során más adatait adja meg, szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adott személy adatainak megadására. Ebben az esetben Érintettnek minősül az a személy is, akinek adatait megadja.

 

 • A felnőttképzési szerződés megkötése során az alábbi adatokat veszi fel a Szervező:

 

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:

 

 • név;
 • születési név;
 • anyja neve;
 • születési helye, ideje;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • lakóhelyének, tartózkodási helyének a címe;
 • telefonszám;
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és száma;
 • társadalombiztosítási szám.

A fenti adatok az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

A felnőttképzési szerződés megkötése során felvett egyéb, nem kötelezően kezelt adatok:

 

 • levelezési cím (a Képzéssel kapcsolatos dokumentumok, jognyilatkozatok megküldése céljából);
 • e-mail cím (a Képzéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából).

A fenti adatok az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján az Érintett képzési jogviszonyával összefüggő, kötelezően kezelt adatok:

 

 • az Érintett iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel;
 • az Érintett Képzésbe történő felvételével,
 • az Érintett tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
 • a Képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatos adatok.

 

Az Érintett Képzésbe történő felvételével kapcsolatos adat különösen a foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolásban foglalt adat.

 

A Szervező a tanulmányok értékeléséhez kapcsolódóan rögzíteni köteles az Érintett Képzésen megjelenéseinek és hiányzásainak számát is (haladási napló vezetése a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése alapján).

A fenti adatok az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

Milyen célból gyűjti a személyes adatokat a Szervező:

A Szervező a felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a Képzésen történő részvételből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait. A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a Képzésre történő jelentkezés, a felnőttképzési szerződés megkötése és a Képzésen történő részvétel alakulása, a képzési haladás az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé a Szervező számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezést, a szerződéskötést és a képzési részvételét érintő tudnivalókról, fontos információkról, valamint dokumentálja az Érintetthez köthetően a tanulmányok értékelését, minősítését, vizsga teljesítését.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

A jelentkezése során az adatok megadása önkéntes.

A felnőttképzési szerződés megkötése során az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében felsorolt adatok megadása kötelező, egyéb adatok megadása önkéntes.

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján az Érintett képzési jogviszonyával összefüggő adatok megadása, nyilvántartása kötelező.

Ön a hozzájárulását önkéntes adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése a Képzésre jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció, a felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a Képzés megvalósítása során történik.

Az Adatkezelő az Fktv. 21.§ (6) bekezdése alapján az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig köteles nyilvántartani és kezelni. Egyebekben az adatkezelés mindaddig tart, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Szervező egy esetleges jogvita eldöntése érdekében a Ptk. szerinti általános elévülési időig megőrzi a Képzés során keletkező, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Adattovábbítás:

 

Ha a felnőttképzési szerződést Ön megköti és komplex szakmai vizsgára kíván jelentkezni, kifejezett külön hozzájárulása esetén a Szervező az Ön alábbi adatait és az adatait tartalmazó alábbi dokumentumokat továbbítja a Debreceni Vizsgaközpont Kft. részére a komplex szakmai vizsga lebonyolítása céljából:

 

 • név
 • születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye, ideje,
 • lakóhely címe,
 • állampolgársága,
 • telefonszáma,
 • végzettsége,
 • az Érintett által aláírt eredeti jelentkezési lap (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti tartalom)
 • iskolai végezettséget igazoló bizonyítvány Szervező által hitelesített másolata,
 • foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás Szervező által hitelesített másolata,
 • modulzáró vizsgák sikeres teljesítéséről kiállított eredeti igazolás.

 

Az adattovábbítás címzettjének adatai:

 

Név: Debreceni Vizsgaközpont Kft.

Székhely, postacím: 1157 Budapest, Nyírpalota utca 57. fszt. 4., Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-993743 | E-mail cím: gyula.istenes@gmail.com; vizsgakozpont@gmail.com

Képviselő:

Istenes Gyula ügyvezető, elérhetőségei:  gyula.istenes@gmail.com, +36 20 921 0378

Dr. Debreczeniné Kerekes Andrea ügyvezető, elérhetőségei: andykerekes@gmail.com, +36 20 937 8215.

Weboldal látogatás, cookie-használat:

 

Az Adatkezelő honlapja böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, statisztikai célokat szolgál.

 

Az Adatkezelő honlapja meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. Ön az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A Szervező által rögzített személyes adatokhoz kizárólag a Szervező azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat a Szervező bizalmas információként kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szervező a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolja és csak a Szervező azon munkatársai férhetnek hozzá kulccsal, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

Az adatok statisztikai célra, illetve a Szervező adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban:

 

 • Tájékoztatáshoz való jog és hozzáféréshez való jog:

Az Ön kérésére a Szervező tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel érintett adatairól (ideértve az adattovábbítással érintett adatokat), a forrásokról, ahonnan az adatokat a Szervező beszerezte, az Adatkezelőnek és képviselőjének kilétéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, ha személyes adatait mások számára a Szervező hozzáférhetővé teszi, ennek a jogalapjáról és a címzettekről.

Ha a személyes adatokhoz a Szervező fejlett adatbiztonsági intézkedéseivel biztosított védelmére tett erőfeszítések ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, azokat megváltoztatja, továbbítja, nyilvánosságra hozza, törli vagy megsemmisíti, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatja Önt a Szervező az ilyen incidens körülményeiről, ide értve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tett a Szervező a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A vonatkozó jogszabályok alapján a Szervező az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítja. Ugyanakkor a Szervező felszámíthat Önnek egy észszerű költségtérítést, ha kérelme olyan adatokra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban már kért tájékoztatást ugyanabban az évben. A Szervező az Ön megkeresésére 25 napon belül írásban válaszol. Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítani kell az adatait, a Szervező visszatéríti Önnek ezt a díjat.

Ön mint Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen pont első bekezdésében leírt információkhoz hozzáférést kapjon. A Szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Szervező az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A helyesbítéshez való jog:

A vonatkozó jogszabályok alapján, ha a Szervező által kezelt személyes adatok nem pontosak, és ezeket az adatokat ki lehet javítani, akkor ezt az Ön kérésére a Szervező megteszi. Ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, de ezt kétség nélkül nem lehet megállapítani, akkor a személyes adatok megjelölésre kerülnek.

 

 • Törléshez való jog:

Törlésre kerülnek az Ön személyes adatai, ha azokat a Szervező jogellenesen kezeli. Az adatokat akkor is törli a Szervező, ha a személyes adatok hiányosak vagy pontatlanok, és ezt nem lehet jogszerűen orvosolni. Ha a továbbiakban nem lesz szükség a személyes adatokra vagy, ha a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési idő lejár, akkor is törlésre kerülnek az adatai. A Szervező törli az adatait akkor is, ha bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság így rendelkezik.

 

Ön is kérheti Szervezőtől az önkéntes adatkezeléssel érintett személyes adatainak törlését.

 

Az Fktv. alapján kötelezően kezelt adatok az Fktv. alapján előírt adatkezelési idő lejárta előtt nem törölhetők.

 

A Szervező a személyes adatokat törlés helyett zárolja, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. A Szervező zárolt adatot nem kezel a fenti célokból, ilyen adatot csak abból a célból kezel, ami a törlést kizárta.

 

 • Mi történik, és mit tehet, ha a Szervező elutasítja a kérelmét:

Ha a Szervező elutasítja az Ön kijavításra, zárolásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül a Szervező írásban tájékoztatja Önt arról, hogy miért nem tudta teljesíteni a kérését, és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Szervező válaszát e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését a Szervező szüntesse meg, és az adatait törölje.

 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Szervező 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

Ha a Szervező úgy találja, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntet, az érintett adatokat zárolja, és értesíti a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntéssel, vagy ha a Szervező nem tesz eleget a fenti 15 napos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

 

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu      Telefonszám: +36 1 391 1400        Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a Szervező megsértette a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntése helytelen volt, vagy arra nem válaszolt, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében a Szervező kárt okozna Önnek, bíróság előtt a Szervező ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

Záró rendelkezések:

 

Az adatkezelés egyéb kérdéseiben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény rendelkezései irányadók.

 

A Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos változatának folyamatos elérhetőségét az Adatkezelő a www.okjstart.hu weboldalon biztosítja.

 

Budapest, 2018. február 16.

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: A Szervező által végzett adatkezelések rövid összefoglalása
Képzésre jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációFelnőttképzési szerződés megkötéseKépzési jogviszony
A kezelt személyes adatok köre·       az Érintett neve;

·       az Érintett levelezési címe;

·       az Érintett telefonszáma;

·       az Érintett e-mail címe;

·       számlázási név;

·       számlázási cím;

·       átutalással fizetés esetén az átutaló neve.

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:

Az Érintett

·       neve

·       születési neve;

·       anyja neve;

·       születési helye, ideje;

·       neme;

·       állampolgársága;

·       lakóhelyének, tartózkodási helyének, a címe;

·       telefonszáma;

·       nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és száma;

·       társadalombiztosítási száma.

A felnőttképzési szerződés megkötése során felvett egyéb, nem kötelezően kezelt adatok:

 

Az Érintett

·       levelezési címe;

·       e-mail címe.

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján az Érintett képzési jogviszonyával összefüggő, kötelezően kezelt adatok:

Az Érintett

·       iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel;

·       Képzésbe történő felvételével,

·       tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

·       a Képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatos adatok.

 

 

Ide tartozik a foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolásban foglalt adat, és a haladási napló adatai.

Adatkezelés céljaA jelentkezés az Érintetthez köthető legyen.

 

A felnőttképzési szerződés megkötése.

 

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A Képzésen történő részvétel alakulása, illetve a képzési haladás Érintetthez köthető legyen.

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A Képzésen történő részvétel alakulása, illetve a képzési haladás Érintetthez köthető legyen.

 

A tanulmányok értékelésének, minősítésének, vizsga teljesítésének dokumentálása az Érintetthez köthetően.

Adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása.Az Érintett hozzájárulása.

 

Az Érintett hozzájárulása.

 

Adatkezelés időtartamaMindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.Az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig kell kezelni.

Egyebekben mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.

 

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig.

Egyebekben mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.

 

AdattovábbításNincsDebreceni Vizsgaközpont Kft. részére az Érintett

 

·       neve;

·       születési neve;

·       anyja neve;

·       születési helye, ideje;

·       lakóhely címe;

·       állampolgársága;

·       telefonszáma.

 

 

Debreceni Vizsgaközpont Kft. részére

 

·       az Érintett végzettsége;

·       az Érintett által aláírt eredeti jelentkezési lap (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti tartalom);

·       az Érintett iskolai végezettségét igazoló bizonyítvány Szervező által hitelesített másolata;

·       foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás Szervező által hitelesített másolata;

·       modulzáró vizsgák sikeres teljesítéséről kiállított eredeti igazolás